Maak een afspraak voor een presentatie bij uw studiegroep of voor een bedrijfsbezoek bij één van onze klanten.

Verbetering bodemvruchtbaarheid

Verteerde mest verrijkt met diverse bodembacteriën en -schimmels. Deze stimuleren onder andere de ontwikkeling van ander bodemleven. Samen zorgen ze voor humusvorming, bodemstructuur en biologisch evenwicht en voor betere beschikbaarheid van mineralen en optimale plantengroei. Daarbij verhogen ze water-bufferend vermogen en bodemvruchtbaarheid.

De door de toepassing van Kopros verteerde en biologisch verrijkte mest bevordert bodemvruchtbaarheid. Naast meststoffen is deze mest rijk aan goede bacteriën en schimmels waarmee ze geïnoculeerd werd, inclusief plantengroei bevorderende rhizobacteriën en bacteriën met stikstof-fixerende capaciteiten. Deze verrijken de bodem, ontwikkelen hierin verder en stimuleren de ontwikkeling van ander geschikt bodemleven.

In veel agrarische bodems is het bodemleven sterk beperkt als gevolg van te hoge doseringen van mest en kunstmest, bekalken, omkering van grondlagen door te diep ploegen en verdichting als gevolg van het gebruik van zware machines. Bovendien verbruiken bacteriën bij de verwerking van kunstmest en aangebrachte kalk grote hoeveelheden organische stof (humus). In de toplaag ging hierbij reeds veel organische stof verloren, terwijl in diepere verdichte lagen ondergeploegde plantenresten niet afgebroken worden waardoor plantenziekten in de bodem kunnen ontstaan.

In gezonde bodems zorgen bacteriën en schimmels voor de afbraak van dode wortels en plantenresten, de omzetting hiervan in stabiele humus, de vorming van een geschikte bodemstructuur met verkleefd zand en daartussen poriën voor vocht en gasuitwisseling, en voor het transport en de uitwisseling van nutriënten met pantenwortels. Toegevoegde bacteriën en schimmels verhogen onder andere de de beschikbaarheid van aanwezige ijzer en fosfor, waarvan de beperkte plantbeschikbaarheid vaak een groeibeperkende factor zijn. Zo’n gezonde bodem wordt (opnieuw) bevolkt door grote aantallen wormen die verder bijdragen aan de bodemstructuur en de vertering van dood plantaardig materiaal en wordt gekenmerkt door bodemleven dat elkaar in evenwicht houdt. Aan stikstof is in zo’n bodem haast nooit gebrek, omdat deze door verschillende bacteriën uit de lucht in de bovenste bodemlagen gefixeerd kan worden en daar wordt omgezet in voor planten beschikbare vormen. Gelijktijdig voorkomt deze rijkdom en activiteit van bodemleven ook dat nutriënten uitspoelen en slaat deze op in gevormde humus.

De aanwending van met Kopros biologisch verrijkte mest op weilanden en akkers bevordert de ontwikkeling van actief, gezond en evenwichtig gevarieerd bodemleven. Samen met de vermindering van voornamelijk minerale kunstmest(vervanger) draagt dit bij aan geleidelijk verbeterende bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. Dit komt tot uiting in toenemende opbrengsten en de hogere kwaliteit van gewassen.

Hiernaast zorgen actief en divers bodemleven, de vorming van stabiele humus en gestimuleerde plantengroei voor een toename van het organische stofgehalte in de bodem. Deze vastlegging van CO2 betekent ook een reductie van broeikasgassen in de atmosfeer en verbetert tevens het water-bufferend vermogen van de bodem. Op deze wijze draagt de verbetering van bodemvruchtbaarheid bij aan de beperking van klimaatverandering en verhoogt ze tevens de weerbaarheid hiertegen.