Maak een afspraak voor een presentatie bij uw studiegroep of voor een bedrijfsbezoek bij één van onze klanten.

Voorkoming van ammoniakemissies

Kopros reduceert zonder stalaanpassingen ammoniakemissies, vanaf de eerste toepassing met ongeveer 50%. Daar bovenop voorkomt het ook de meeste emissie en stank bij het gebruik van mest, gebruikelijk ongeveer de helft van alle ammoniakemissie bij veehouderij.

Bacteriën in Kopros gebruiken ammoniak als bron voor hun energie en groei. Samen met andere bacteriën en schimmels verteren ze mest op een natuurlijke wijze, zodat deze sneller werkzaam is en daarom minder kunstmest nodig is.Deze kringloopoptimalisering met minder kunstmest zorgt vanaf het tweede jaar voor nog meer reductie van stalemissie van ammoniak, tot -75% of meer.

Kopros werkt ook op stromest in potstallen en vrijloopstallen.Kopros is ook toegelaten als mesttoevoegmiddel op biologische bedrijven

De mest op stalvloeren van ligboxenstallen of in een potstal of vrijloopstal wordt bij de toepassing van Kopros om de 4 weken geënt met bodembacteriën en -schimmels. Deze bodembacteriën en -schimmels zijn ook in de bodem verantwoordelijk voor de afbraak van plantenresten en dierlijke mest, nitrificatie en denitrificatie, omzettingen in stabiele humus en de kringloop van mineralen. Door de speciale manier van toepassen veranderen ze het biologische evenwicht in de mest waarbij een groot deel van ammoniakemissies wordt voorkomen.

Nitrificerende bacteriën gebruiken ammoniak en ammonium voor hun behoefte aan energie voor groei. Wanneer ammonium en ammoniak gevormd worden doordat urine en mest bij elkaar komen, nemen met Kopros geënte nitrificerende bacteriën deze op en zetten ze om in andere vormen die niet verdampen. Dit gebeurt ook zo van nature in de bodem van weilanden en akkers wanneer de bodembiologie er in evenwicht is.

Nitriet en Nitraat die door nitrificerende bacteriën gevormd worden, vormen weer een voedingsbron voor andere bacteriën en worden door hen omgezet in aminozuren en bacterieel eiwit. Zij vormen daarmee uit de mest (onverteerde plantenresten) meer waardevolle plantenvoeding net als bij de natuurlijke kringloop in de bodem.

Natuurlijke vertering van mest in mestkelders en potstallen inclusief verdere omzetting van gevormde nitriet en nitraat vindt bij Kopros het hele jaar door plaats. Vooral in de winter maakt dit een groot verschil. Het betekent dat in het voorjaar grotendeelse verteerde mest met een rijkdom aan ontwikkelde bodembiologie wordt gebruikt voor bemesting. Deze zorgt vanaf het eerste moment voor een optimale voeding van planten en vult het bodemleven aan met een grote diversiteit aan plantengroei bevorderende bacteriën en schimmels. Organische mest en ook kunstmest wordt hierdoor veel effectiever benut. Hierdoor is er op den duur veel minder kunstmest nodig.

Door de reductie van kunstmestgebruik en verrijking van de bodem met meer diverse bodembiologie krijg je een meer evenwichtige plantengroei, waarbij meer volwaardige eiwitten worden gevormd en minder onbestendig eiwit. Wanneer de dieren dit als voer nuttigen wordt er door hen minder ureum in het bloed gevormd en worden lagere ureumwaarden in de melk gemeten. Dit betekent bovendien dat minder ammoniak wordt gevormd wanneer hun urine met mest in aanraking komt. Hierdoor dalen de emissies van ammoniak bij de toepassing van Kopros nog verder vanaf het tweede jaar.

Bij stalmetingen door een geaccrediteerd meetbureau dat gespecialiseerd is in proefstalmetingen werden sinds 2019 verschillende metingen gedaan van de emissie van ammoniak op bedrijven waar Kopros wordt toegepast. De gemeten emissies lagen hierbij ten minste 50% lager dan normaal en wel 75% lager bij bedrijven waar Kopros al langere tijd werd toegepast.

Van alle ammoniakemissies bij melkveehouderij komt ongeveer de helft uit stallen. De andere helft zijn emissies uit mest nadat deze  is uitgebracht op weilanden en bouwland, ondanks de verplichte emissiearme technieken. Met Kopros echter, heeft de verteerde mest enkel nog op het moment van uitbrengen een kortdurende geringe emissie. Deze is verwaarloosbaar in vergelijking tot die van andere mest en betekent een additionele grote reductie van ammoniakemissies.

Gezamenlijk reduceert Kopros tot wel drie kwart van alle ammoniakemissies bij melkveehouderij. En zonder stalaanpassingen is dit bovendien het snelst realiseerbaar.